Po kliknutí na jednotlivé fotografie dveří se Vám ukáže popis dveří i s cenou a dole možné varianty provedení.

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky
AtelierPaula – Jiří Paulíček
se sídlem Kolešov 10,Hořesedly ,270 04
identifikační číslo: 40625818
pro prodej a truhlářskou výrobu nabízenou na internetové adrese www.atelierpaula.cz
 
Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi objednatelem a prodávajícím – výrobcem v oblasti truhlářské činnosti  nabízené firmou www.atelierpaula.cz – Jiří Paulíček  ič: 40625818  (dále jen „prodávající“) a jejími obchodními partnery (dále jen „objednatel“).
I. Základní ustanovení -
Objednatel podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je objednatel dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.
Prodávající
www.atelierpaula.cz Jiří Paulíček ič: 40625818 zabývající se výrobou a prodejem zboží pro interiér a exteriér jak dalším prodejcům, tak i spotřebitelům. Další informace o prodávajícím jsou uvedeny v sekci „Kontakty“.
Objednatel
Objednatel - spotřebitel - osoba, nebo podnikatel - prodejce
Objednatel  při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.
Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č.89/2012 Sb., Občanského zákoníku,ve smyslu §2586 a následujících , jakož i předpisy souvisejícími, vše ve znění novel.
Objednávka - smlouva o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel ( kupující ) a na druhé straně dodavatel, resp. prodávající.

Individuální smlouva s kupujícím je nadřazena obchodním podmínkám.
Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.
Smlouva o dílo - objednávka ,je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího objednateli (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu vznikají mezi objednatelem a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny  smlouvou o dílo a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

II. Pravidla obchodu
1.Veškeré objednávky jsou považovány za závazné. Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že       souhlasí s pravidly obchodu, s možnostmi platby, dodacími podmínkami, reklamačním řádem a seznámil se s ustanovením o ochraně osobních dat.
2.Žádáme Vás, abyste ve svém zájmu uváděli přesné a pravdivé údaje. Každá objednávka je po přijetí potvrzena e-mailem - zprávou, ve které máte  možnost zkontrolovat správnost vyplněných dat. Pokud je v objednávce z nějakého důvodu chyba, prosíme o rychlou informaci na e-mail   atelierpaula@email.cz
3.Pokud dojde mezi vyřízením a odesláním objednávky ke změně cen, platí vždy ceny uvedené v již uskutečněné objednávce.
4.Prodejce si vyhrazuje právo zákazníka (objednatele) telefonicky kontaktovat pro ověření nebo upřesnění objednávky, pokud např. jde o vyšší hodnotu objednávky, nějaké chybějící či nepřesné údaje, atypické požadavky a další.
Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá.
III. Bezpečnost a ochrana informací
Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s objednatelem a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Osobní údaje, které jsou poskytnuty objednatelem prodávajícímu za účelem splnění objednávky, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Objednatel dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.
IV. Ceny výrobků
Všechny ceny jsou smluvní.
Cena: Smluvní strany se dohodly na kupní ceně předmětu koupě  u hotových výrobků , která je uvedena na stránkách www.atelierpaula.cz a nebo  na ceně  po vyčíslení ceny  v cenové nabídce  po zjištění požadavků objednatele.
Kupní cena je zpravidla uhrazena nebo doplacena  objednatelem při předání zboží, případně jiným způsobem dle dohody obou smluvních stran. Uhrazení kupní ceny je podmínkou k předání objednaného zboží objednateli. Kupní cenu inkasuje zplnomocněný zástupce smluvního dopravce, nebo zaměstnance firmy www.atelierpaula.cz Jiří Paulíček ič: 406 25 818.Doprava je účtována zvlášť(dle konkrétního požadavku objednatele) a není v ceně zboží v základní nabídce při potvrzení objednávky. Náklady na dopravu jsou účtovány zvlášť dle tarifů přepravních společností a nebo  dohodou o dopravě  přímo s firmou  www.atelierpaula.cz
V. Objednání
Objednatel dostane zboží za cenu platnou v době objednání. Objednatel - spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit s celkovou cenou a všemi dalšími poplatky (balné apod.). Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky. Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti. V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku, nebo zboží, které není na skladě, prodávající kupujícímu předem potvrdí telefonicky / e-mailem cenu a termín dodání. Tuto cenu je prodávající oprávněn měnit vzhledem k aktuální situaci na trhu a v závislosti na vývoji kurzu Kč vůči zahraničním měnám. Zboží na objednávku je dodáváno a vyrobeno přímo na požadavek objednatele, zboží objednané ( vyrobené ) dle instrukcí kupujícího nelze vrátit.
Objednávat je možno následujícími způsoby:
- prostřednictvím webových stránek - www.atelierpaula.cz v sekci kontakt odpovědním formulářem
- elektronickou poštou na adrese  atelierpaula@email.cz

- osobně
- telefonicky.

Prodávající doporučuje objednateli provádět objednávky písemnou formou (e-mail) a uvést následující údaje:
- jméno, příjmení a bydliště nebo obchodní jméno a sídlo kupujícího
- IČO a DIČ, je-li registrován jako plátce DPH
- konkrétní typ zboží
- rozměry stavebního otvoru
- způsob odebrání a dopravy
- dodací adresu
- všechny další údaje, které kupující považuje za důležité.

VI. Odstoupení od smlouvy
Prodávající má právo odstoupení od smlouvy pokud dojde k závažné technické chybě v provozu internetových stránek www.atelierpaula.cz, a výrobní změně- kterou prodávající nemůže sám ovlivnit např:
-       výpadkem dodávky kvalitního materiálu smluvními dodavateli.
-       změnou důležitých informací u již objednaného zboží objednatelem ,díky kterým dojde k neopravitelným vadám v plnění díla, které prodávající  nemůže napravit.
-       pokud dodavatel druhotných komponentů důležitých pro plnění díla, bez předešlého ohlášení zruší výrobu daného komponentu nebo jeho částí, a tím není  možné objednané zboží dodat podle objednávky
-       pokud subdodavatelé(sklenáři,vizážisté,kováři,lakýrníci atd.)nedodrží domluvené termíny,které mají zásadní vliv na splnění díla.
-       při zásahu vyšší moci(nečekané události např: úraz,povodeň,žhářství atd.)

Objednatel - spotřebitel má právov souladu § 53 odst. 7 Obč. z. odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí věci.
 Zboží je objednatel -  spotřebitel povinen vrátit úplné, s kompletní dokumentacínepoškozenéčisté, v  originálního obalu !!! , ve stavu a hodnotěv jakém zboží převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, rozbalené, nebude v originálním balení,  může prodávající vrácenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku (v souladu s § 458 odst. 1 Obč. z.). Peníze za vrácené zboží budou objednateli -  spotřebiteli vráceny do 35 dnů od účinnosti odstoupení od smlouvy objednatelem.
Po přijetí bude zboží zkontrolováno, jestli není poškozeno, nebo zda nebylo mechanicky opotřebeno.  - V případě, že je zboží v naprostém pořádku, bude vystaven DOBROPIS, který bude ve dvou provedeních zaslán objednateli s tím, že jeden objednatelem podepsaný výtisk bude prodávajícímu zaslán zpět v přiložené, oznámkované obálce i s přiloženým číslem účtu, na který bude odeslána peněžní částka.
-       V případě poškozeného, nekompletního nebo rozbaleného zboží bude zboží vráceno zpět  objednateli - spotřebiteli pro nedodržení  smluvních podmínek pro vrácení zboží.
 
Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže objednatel - spotřebitel odstoupit od smluv:
a) na poskytování služeb, jestliže bylo dojednáno a od dohody už uběhlo 3 dny
b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
c) na dodávku zboží upraveného ( objednaného ) na objednávku podle přání objednatele nebo pro jeho osobu, nestandardní objednané zboží
d) na dodávku veškerého zboží na OBJEDNÁVKU – vyráběno přesně dle požadavků a instrukcí objednatele
e) na dodávku zboží , porušil-li objednatel  jejich originální obal,
Rozhodne-li se objednatel pro odstoupení v uvedené lhůtě, doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy, s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu nebo s uvedením, zdali částka bude odebrána v hotovosti nebo zdali bude čerpána pro další nákup.
Objednatel bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a objednatelem uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva objednatele  odstoupit od smlouvy dle § 53 odst. 7 obč. z., darovací smlouva pozbývá účinnosti a objednatel  je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky.
 
VII. Platební podmínky
Při objednávce zboží na objednávku bude objednateli  vystavena zálohová faktura na 50% plnění z celkové ceny. Po připsání částky na účet bude zboží zadáno do výroby. Objednateli  bude platba potvrzena e-mailem s potvrzením o přijetí platby na účet firmy. V případě, že po zaplacení a s tím souvisejícím závazném objednání zboží na míru (dle konkrétních požadavků objednatele) objednatel  stornuje objednávku, vznikne mu povinnost zaplatit smluvní pokutu ve výši 50% z ceny objednaného zboží.Doplatek objednaného zboží je splatný vždy ihned po dodání a převzetí zboží.U objednávek zboží na míru a zboží s montáží,je doplatek splatný ihned po montáži a to v hotovosti,ve vyjímečných případech a u předem dohodnutých zakázek je možná platba doplatku bankovním převodem po montáži avšak vždy ihned. 
Možnosti provedení platby :
a) platba v hotovosti při nákupu
b) platba předem bankovním převodem
c) na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce)

Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.
V případě neodebrání zboží v řádně dohodnuté lhůtě dle termínu dodání dle objednávky,je prodávající oprávněn počítat skladné ve výši 250,- Kč za každý započatý měsíc  do doby převzetí zboží.Nejdéle však do 6 měsíců po tomto termínu.
Neodebráním zboží ani 

po uplynutí marné doby skladování,bude objednávka stornovaná a zboží propadá prodávajícímu.Má se za to,že kupující objednávku stornoval dle odstavce VII. těchto obchodních podmínek
VIII. Dodací podmínky
Osobní odběr: Zboží může převzít pouze objednatel, osoba k tomu pověřená objednatelem, majitelem firmy nebo statutárním orgánem společnosti. Tato osoba se musí dostatečně identifikovat a prokázat platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem.
Zasílání přepravní službou: Zboží je možno objednateli zaslat přepravní službou FOFR, TopTransem, firemní dopravou.
Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky. Pokud dojde  v den dopravy ke změně původní nahlášené dodací adresy. Je objednatel povinen po domluvě s řidičem doplatit  při dovozu příplatek 350,-Kč na místě řidiči, oproti hotovostnímu dokladu. (Faktura na požádání bude zaslána poštou).
Objednatel je povinen při dodání překontroloval spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost obalu) podle přiloženého přepravního listu.Objednatel  je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s objednávkou -  smlouvou o dílo  tím, že zásilka je neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku objednatel od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.
Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu: atelierpaula@email.cz a s dopravcem sepsat škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat, e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Na dodatečnou reklamaci neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky  při dopravě nebude brán zřetel.
IX. Záruční podmínky
Práva a odpovědnost za vady je povinen uplatnit objednatel u prodávajícího v záruční době, jinak zaniknou, a to výhradně písemným oznámením doručeným do sídla prodávajícího. Doba od uplatnění práva a odpovědnosti za vady až do doby, kdy je objednatel povinen převzít opravené zboží se nepočítá do záruční doby. Záruční doba začne běžet ode dne převzetí opraveného zboží. Odstranění vad zajistí v záruční době prodávající na svoje náklady.
Podmínkou pro záruku je odborná montáž dodaného zboží podnikatelem z oboru nebo firmou z oboru,která  vystaví po odborné montáži předávací protokol o funkčnosti výrobku a kompletnosti odvedené montáže.
Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího a platnými právními předpisy ČR.  Jako záruční list slouží nákupní doklad nebo předávací protokol.
X.Výrobní specifikace
Prodávající si vyhrazuje právo změnit specifické detaily svých výrobků nabízených na svých webových stránkách.Protože se jedná převážně o tvořivé a originální řemeslné zpracování.Vzhled jednotlivých výrobků je vždy dán celkovými rozměry a výsledný výrobek nemusí přesně odpovídat vzorovým fotografiím nabízených na stránkách. 
zejména:
- profilaci zalištování
- dokončení povrchu ručně hoblíkem hrubým,jemným
- řezbářské práce a celkový rámec prováděných prací
- specifické zdobné prvky 
- konečná povrchová úprava (kresba použitého dřeva aj.)
XI. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1. ledna 2013 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.
 
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one